VEDTÆGTER FOR VRÅ VALGMENIGHED

§ 1.
Menighedens navn er Vrå Valgmenighed og dens hjemsted er Vrå. Valgmenigheden har til formål som et led i den danske folkekirke at danne ramme om et frit, grundtvigsk menighedsliv i henhold til gældende lov.
 
§ 2.
Menigheden består af de medlemmer, der til enhver tid er optaget i samme. Medlemmernes børn regnes for at høre til menigheden uden særskilt indmeldelse til deres fyldte 18 år. Nye medlemmer optages efter henvendelse til menighedens præst eller formand. Udmeldelse kan ske pr. 31. december ved skriftlig meddelelse til formanden og efter at forfaldne bidrag er betalt.
 
§ 3.
Kirke, kirkegård og evt. præstebolig tilhører menigheden, hvis medlemmer er solidarisk ansvarlige for dens forpligtelser.
 
§ 4.
Ordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt i marts måned efter forudgående hensigtsmæssig bekendtgørelse. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab for det forløbne år, og der foretages valg til menighedsråd og revision. Alle afgørelser bortset fra de i § 8 og § 9 nævnte træffes ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen er øverste myndighed, men kan give menighedsrådet bemyndigelse til på menighedens vegne og forpligtende for denne at udskrive dokumenter angående køb, salg og lignende af retslig karakter.
 
§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i løbet af en måned, hvis mindst 25 medlemmer eller 3 af menighedsrådet forlanger det. Indkaldelse med dagsorden skal da skriftligt tilstilles medlemmerne med mindst 8 dages varsel.
 
§ 6.
Menighedsrådet, der består af 7 medlemmer samt én suppleant, vælges skiftevis for 2 år og konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Rådet udarbejder overslag for menighedens udgifter for hvert kommende år og beregner på grundlag af den lovpligtigede kirkeskat og andre skønsmæssige forhold de enkelte medlemmers bidrag, der betales med halvdelen hver maj og november måned. Rådet fastsætter løn til præst, organist, kirkesanger og kirkebetjent efter forhandling med disse og forestår i øvrigt menighedens anliggender.

§ 7.
Menighedens regnskabsår følger kalenderåret, og det afsluttede regnskab revideres før forelæggelse af 2 revisorer, der vælges skiftevis for 2 år. I forbindelse med regnskabet trykkes ca. hvert 5. år en medlemsfortegnelse.
 
§ 8.
Forslag om ændring af disse vedtægter kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.
 
§ 9.
Eventuelt forslag om menighedens opløsning kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af menighedens opløsning og dermed følgende realisation af dens værdier skal der hensættes midler i en fond til sikring af kirkegårdens vedligeholdelse, og evt. midler derudover anvendes til arbejde af kirkelig og folkelig art efter generalforsamlingens beslutning og Stiftsøvrighedens godkendelse.

Således vedtaget på valgmenighedens generalforsamling den 10. marts, 2019

Flemming Trinskjær, Ellen Bak, Thorvald Baggesen, Inger Larsen, Lars Erik Kjær Pedersen, Mette Ottosen Stougaard og Anna Bruun