VEDTÆGTER FOR KIRKEGÅRDEN
 

§1- Bestyrelsesforhold
 

 1. Kirkegården ejes af Vrå Valgmenighed og bestyres af Valgmenighe­dens besty­relse.
 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af en af bestyrelsen valgt graver un­der an­svar over for bestyrelsen og en valgt kirkeværge, og i overensstem­melse med be­stemmelserne i denne vedtægt.
 3. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til Valgmeninghedens besty­relse.
 4. Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af såvel kirke­gårdskortet som kirkegårdsprotokollen.
 5. Mindst én gang om året skal gravpladserne på kirkegården sammenhol­des med begge eksemplarer af kort og protokoller, og evt. uoverensstem­melser berigtiges.

§2 - Erhvervelse og fornyelse

 1. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller urner i såvel nye som bestående grav­steder sker til præsten, kirkeværgen eller graveren.
 2. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsæt­telse ud­færdiger graveren et gravstedsbrev. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages en påtegning herom på gravsteds­brevet eller ved ud­stedelse af nyt gravstedsbrev.
 3. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravstedsret for en periode op til 20 år svarende til den fredningsperiode for kistebegravelse, hvori en grav skal henligge uberørt. For urnenedsættelse er perioden 10 år. Efter udlø­bet af disse perioder kan gravstedsretten forlænges med op til 5 år ad gangen. Ved indgåelse af sådan­ne aftaler betales et beløb for hele perio­den, iht. det af bestyrelsen godkendte takstblad, jfr. §6.
 4. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal grav­stedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredning­stiden for den sene­ste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den lø­bende brugsperiode.
 5. Ønske om forlængelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imøde­kommes. Fornyelsen af brugsretten er pålagt gebyr iht. det af be­styrelsen god­kendte takstblad, jfr. §6.

 
§3 - Gravstedernes indhegning og beplantning

 1. Gravstederne må ikke uden bestyrelsens godkendelse hegnes med andet end le­vende hegn.
 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes af graveren på be­styrelsens foranledning, og disse hække er kirkegårdens ejendom. Udgif­ten hertil påhviler gravstedindehaver, og der er ikke mulighed for, at gravstedsindehaver selv kan forestå vedligeholdelse af hæk omkring gravsted.
 3. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller ud­bredelse skønnes at være til ulempe, kan bestyrelsen forlange dem beskå­ret eller fjernet.

§4 - Gravstedernes vedligeholdelse

 1. Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets vedlige­holdelse og overholdelse af bestemmelserne i nærværende vedtægt.
 2. Pligten til vedligeholdelse af gravstedet kan overdrages til kirkegården ved indgåelse af særlig aftale med bestyrelsen om vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet - også kaldet ”legat­gravsteder”- mod betaling iht. det af bestyrelsen godkendte takstblad, jfr. §6.
 3. Der kan indgås aftaler om længere tid ud over fredningsperioden i hen­hold til det af bestyrelsen godkende takstblad, jfr. §6.
 4. Det påhviler graveren eller den af bestyrelsen bemyndigede at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes i overensstem­melse med vedtæg­tens bestemmelser.
 5. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til ved­ligeholdelse, skal bestyrelsen tilbyde, at kirkegården overtager vedlige­holdelsen mod betaling iht. det af bestyrelsen godkendte takstblad, jfr. §6.
 6. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke sker, skal bestyrelsen ved anbefalet brev til indeha­veren af brugs­retten pålægge denne inden en frist på 4 uger at indgå en aftale med bestyrelsen om opfyldelse af forpligtelserne.
 7. Hvis forpligtelserne ikke ved fristens udløb er opfyldt, eller den fastlagte beta­ling ikke har fundet sted, kan bestyrelsen lade gravstedet sløjfe evt. henlægge med græs eller grus, indtil udløbet af den periode brugsretten er erhvervet. Med skrift­lig samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden for se­nest foretagne begravelse eller urnened­sættelse er udløbet.
 8. Nedlagte gravsteder tilsås med græs.- Enkelte grave tænkes dog beplan­tet for at skabe afveksling.
 9. Bestyrelsen kan beslutte, at gravsteder for personer, som har haft særlig tilknyt­ning til Valgmenigheden, opretholdes, og kirkegården afholder ud­giften til disse gravsteder.
 10. Bestyrelsen kan tillade, at særlige bemærkelsesværdige sten forbliver på det op­rindelige gravsted, og at der på nedlagte eller ubenyttede gravplad­ser opsættes samlinger af gamle gravsten eller mindeplader af historisk og kulturel interesse. Kirkegården afholder udgifterne til disse grav­steder.
 11. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 
§5 - Særlige bestemmelser for kiste- og urnegrave

 1. Fredningstiden – den tid hvori en grav skal henligge urørt – er 20 år for kistegra­ve og 10 år for urnegrave.
 2. Kistegravstedet kan erhverves med plads fra en til fire gravsteder.
 3. Urnegravsteder erhverves med plads til 2 urner for hver sten.
 4. I tidligere erhvervede kistegravsteder kan der også nedsættes urner.
 5. Der vil blive etableret nye urnegravpladser i takt med efterspørgslen.
 6. For begge typer gravsted gælder, at der kun anbringes sten i standard størrelse 40 x 60 cm, og inskriptionen på stenen skal være nedhugget.
 7. Placering af gravlys eller andre former for dekorationer på gravstederne skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne herom på Valgmenig­hedens hjemmesi­de www.vraavalgmenighed.dk.
 8. Ved erhvervelse og nedsættelse af urner i den anonyme urnefællesgrav, der også bliver kaldt ”de ukendtes grav”, betales der for, at græsarealet bliver vedligeholdt af kirkegården, og gravpladsen kan efter fredningspe­rioden på 10 år ikke forlæn­ges. 

 
§6 - Takster

 1. Der henvises til kirkegårdens prisliste.  

 
Vrå Valgmenigheds bestyrelse, den 13. november 2017
 
Mette Ottosen Stougaard
Inger Larsen
Jørgen Andersen
Anna Bruun
Trine Skotte                  
Ellen Bak
Flemming Trinskjær