VEDTÆGTER FOR VRÅ VALGMENIGHED

§ 1.

Menighedens navn er Vrå Valgmenighed og dens hjemsted er Vrå. Valgmenigheden har til formål som et led i den danske folkekirke at danne ramme om et frit, grundtvigsk menighedsliv i henhold til gældende lov.

§ 2.
Menigheden består af de medlemmer, der til enhver tid er optaget i samme. Medlemmernes børn regnes for at høre til menigheden uden særskilt indmeldelse til deres fyldte 18 år. Nye medlemmer optages efter henvendelse til menighedens præst. Udmeldelse kan ske pr. slutningen af måneden kun ved skriftlig meddelelse til præsten. Medlemslisten ajourføres løbende af præsten.

§ 3.
Kirke, kirkegård og evt. præstebolig tilhører menigheden, hvis medlemmer er solidarisk ansvarlige for dens forpligtelser.

§ 4.
Ordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt i marts måned efter forudgående hensigtsmæssig bekendtgørelse. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab for det forløbne år, og der foretages valg til bestyrelsen og revision. Alle afgørelser bortset fra de i § 8 og § 9 nævnte træffes ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen er øverste myndighed, men kan give bestyrelsen bemyndigelse til på menighedens vegne og forpligtende for denne at udskrive dokumenter angående køb, salg og lignende af retslig karakter.

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i løbet af en måned, hvis mindst 25 medlemmer eller 3 af bestyrelsen forlanger det. Indkaldelse med dagsorden skal da skriftligt tilstilles medlemmerne med mindst 8 dages varsel.

§ 6.
Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer samt én suppleant, vælges skiftevis for 2 år og konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Suppleanten vælges dog for ét år ad gangen. Præsten deltager i bestyrelsesmøder. Bestyrelsen udarbejder overslag for menighedens udgifter for hvert kommende år og fastsætter medlemsbidraget. Bestyrelsen udpeger én til at være kontaktperson til de ansatte, desuden én eller flere til at fungere som tilsynsførende m.h.t. kirkebygning, kirkegården og præsteboligen. Bestyrelsen fastsætter løn til medarbejderne efter forhandling med disse og forestår i øvrigt menighedens anliggender.

§ 7.
Menighedens regnskabsår følger kalenderåret, og det afsluttede regnskab revideres før forelæggelse af 2 revisorer, der vælges skiftevis for 2 år. Kassereren drager omsorg for indbetaling af medlemsbidraget i forhold til medlemslisten.

§ 8.
Forslag om ændring af disse vedtægter kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

§ 9.
Eventuelt forslag om menighedens opløsning kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af menighedens opløsning og dermed følgende realisation af dens værdier skal der hensættes midler i en fond til sikring af kirkegårdens vedligeholdelse, og evt. midler derudover anvendes til arbejde af kirkelig og folkelig art efter generalforsamlingens beslutning og Stiftsøvrighedens godkendelse.

Således vedtaget på valgmenighedens generalforsamling den 25. april 2021